Od protinožců na Mělník

Vernisáž - Mělnické kulturní centrum 7.9.2023 v 18h!!!

Výstava olejomaleb australského malíře Lukose Heye

Lukos Hey se narodil roku 1979 v Sydney, vyrůstal v malém australském městečku Wingham. Výtvarné umění a hudbu studoval na univerzitě v australském Newcastle, v ateliéru Johna Morrise, Maize Turnera a Jilla Orra. Talent mladého studenta Lukose Heye upoutal pozornost Johna Millera, majitele umělecké galerie, kde od roku 2002 výtvarník pravidelně vystavoval. Inspiraci začal hledat při cestování po světě, díky kterému poznal Evropu, Asii i Ameriku. A právě na jedné z cest po Evropě objevil Prahu, ve které se rozhodl v roce 2011 usadit. Po několika letech života v rušném velkoměstě nalezl malíř klid a inspiraci v okolí Mělníka a Roudnice nad Labem.
Vysněným místem pro jeho tvorbu se staly obec Račice, zvlněné kopce na úpatí majestátních hor a živá řeka Labe.
"Stejně jako se říká, že si kočka vybírá své majitele, cítím, že tento kraj si vybral mě, abych se zde usídlil a maloval."
"Za nejlepší považuji, že lidé jsou zde stejní jako ti, kteří mi chybí z rodné Austrálie. Jsme si velice kulturně podobní, máme stejné životní ambice a cítím se zde jako doma. Být součástí menší komunity je vlastně pro mne v této životní fázi důležitější než žít
v anonymitě velkoměsta."
Malířský styl Lukose Heye je osobitý, nikoliv však jednotný. Osciluje mezi čistým realismem, impresionismem a kubismem, má úžasný smysl pro kombinaci barev.
V roce 2022 obdržel Lukos Hey prestižní cenu Evropské unie umění Zlatá Europea za přínos evropské kultuře.
https://lukoshey4.webnode.com
www.lukoshey.cz
Výstava potrvá až do 8. 12. 2023 a 7.11. 2023 budete mít příležitost se zúčastnit i koncertu kapely Špinaví lůzři, v které Lukos hraje na bicí a která bude součástí komentované prohlídky.
www.spinaviluzri.cz 


From antipodes to Mělník

Vernissage - Mělník Cultural Center 7/9/2023 at 6pm!!!

Exhibition of oil paintings by the Australian painter Lukos Hey 

Lukos Hey was born in 1979 in Sydney, grew up in the small australian town  Wingham. He studied  art and music at the University of Newcastle, Australia, in the studio of John Morris, Maize Turner and Jill Orr. The talent of the young student Lukos Hey caught the attention of John Miller, the owner of the art gallery, where the artist has been exhibiting regularly since 2002. He began to look for inspiration while traveling, thanks to which he got to know Europe, Asia and America. During his trip to Europe, he discovered Prague, where he decided to settle in 2011. After several years of living in a busy big city, the painter found peace and inspiration in the surroundings of Mělník and Roudnice nad Labem.

The village Račice, the undulating hills at the foot of the majestic mountains and the living river Elbe became the dream place for his work.

"Just as they say a cat chooses its owners, I feel that this region has chosen me to settle here and paint."

"I think the best thing is that the people here are the same as those I miss from my native Australia. We are very similar culturally, we have the same ambitions in life and I feel at home here. Being part of a smaller community is actually more important to me at this stage of my life than to live in the anonymity of the big city."

Lukos Hey's painting style is distinctive, but not uniform. He oscillates between pure realism, impressionism and cubism, he has a wonderful sense of color combination.

In 2022, Lukos Hey received the prestigious Golden Europea award of the European Union of Arts for his contribution to European culture.

https://lukoshey4.webnode.com

www.lukoshey.cz

The exhibition will last until 8 December 2023 and 7 November 2023 you will also have the opportunity to attend a concert by the band Špinaví lůzri, in which Lukos plays drums and which will be part of the guided tour.

www.spinaviluzri.cz


https://fb.me/e/5DjeSzHaF

Srdečně vás zveme na výstavu SLASTNÉ PASTI 2023 malířky Zuzany Red a malíře Lukose Heye, která je k vidění od 1. 8. do 31. 8. v Art-n-Coffee.Zároveň vás zveme také na komentovanou prohlídku a dernisáž této výstavy, a to 31. 8. 2023 v 18:00.Zuzana Red (Červená), právnička a malířka, spojila svá surrealistická snová díla s díly Lukose Heye, profesionálního australského malíře. Výstava se rozšířila z Pasáže českého designu taktéž do kavárny Art-n-Coffee, kde se 31.8.2023 v 18:00 můžete těšit na komentovanou prohlídku za účasti obou umělců a dernisáž.

We warmly invite you to a new exhibition SLASTNÉ PASTI 2023 - paintings by painters Zuzana Red and Lukos Hey, which can be seen from 1 August to 31 August at Art-n-Coffee.We also invite you to the commented tour and dernisage of this exhibition on 31 August at 6 p.m.Zuzana Red (Červená), lawyer and painter, combined her surrealist dream works with the works of Lukos Hey, a professional Australian painter. The exhibition also expanded from the Pasáž českého designu to Art-n-Coffee, where on 31 August 2023 at 6 p.m. you can look forward to a commented tour with the participation of both artists and a dernisage.

https://fb.me/e/6BiublYZ9


HOT NEWS - EXHIBITION SOON - PASÁŽ ČESKÉHO DESIGNU - MIDNITE FLORISTS - 

OPEN 1. 6.2023...VERNISÁŽ 27.6.2023....MORE INFO SOON


Odkaz na vernisáž v pasáži v úterý 27.6.2023


Půlnoční květinářství / The midnight florist

Australský malíř Lukos Hey, nar. 1979, žijící a tvořící v Praze a v malé vesničce Račice u Roudnice nad Labem

Studium B.A.F.A. University of Newcastle, Australia, ateliér profesora Johna Morrise, Maize Turnera a Jilla Orra.

Po úspěšné sérii výstav v galerii Johna Millera v Newcastlu Lukos cestoval po světě a hledal inspirace pro své obrazy. Po mnoha zajímavých zkušenostech a výstavách se usídlil v Praze, která ho uchvátila.

V Praze i v Evropě měl několik výstav, v roce 2021 obdržel prestižní cenu Evropské unie umění, Zlatá Europea za přínos evropské kultuře.

Malířsý styl Lukose je osobitý, není jednotný a v tom je jeho kouzlo. Osciluje mezi čistým realismem, impresionismem a kubismem, má úžasný smysl pro kombinaci barev, jeho obrazy Vás doslova pohltí a vtáhnou a donutí se zastavit a zamyslet nad během života.

Lukos využívá svůj cit pro perspektivu a znalosti architektury, fyziky a astrologie a tvoří 4D díla, do kterých přetváří realitu a jeho každodenní zážitky. Pokřivená perspektiva je charakteristickým znakem jeho děl. V roce 2019 bylo jeho dílo "Pohled z Vyšehradu - Hopf fibration" vybráno do magazínu Physics Today.

Tvorba je pro Lukose výzvou sjednocující chaos a řád, snaží se propojit svou lásku k přírodnímu světu s láskou k abstraktnějšímu a matematickému pohledu. Do jeho obrazů se promítá jeho dětství prožité v australské přírodě a místní monumentalitou prostoru a barev v kombinaci se snovou noční Prahou a přírodními jevy.

Výstava je věnována jeho snové představě půlnočního květinářství, kde pomocí květin vyjadřuje jednotlivé pocity, imaginace a touhy, jakož i krásu žen v jednotlivých stádiích jejich života.

Zcela nové dílo 

 Pampe-liška 

Brand new work Dande-lion

.

Aktuality z Evropské Unie Umění

https://www.euu-cz.org/en/article-2021-06-14-lukos-hey-exhibits-his-paintings.htm

Lukos Hey je významný australský malíř, který vystudoval výtvarné umění na univerzitě v Newcastlu (AUS). Při cestách po světě sbíral inspiraci ke své umělecké tvorbě a zavítal také do Prahy. Město nad Vltavou jej natolik okouzlilo, že zde trvale zůstal a tvoří více než 12 let. Lukos Hey nemá jednotný styl a právě v tom je jeho tvorba zajímavá, rozmanitá, osobitá. Má ohromný smysl pro kombinace barev. Ve své malířské tvorbě osciluje mezi impresionismem, kubismem i magickým realismem. Heyovy rozstříštěné perspektivy jsou klasické pro jeho budovy a krajiny.

Umělecká díla Lukose Heye jsou zastoupena v mnoha soukromých sbírkách po celém světě. EUU jej zařadila pro rok 2021 mezi kandidáty na ocenění prestižní Evropskou cenou za uměleckou a kulturní činnost - Zlatá Europea. Svá umělecká díla bude Lukos Hey prezentovat od 15. 6. 2021 v galerii na náměstí v Roudnici nad Labem. Samozřejmě se představí letos také ve své zamilované Praze, kde v letních měsících připraví výstavu v Avoid Gallery na pražské Náplavce.


News / Lukos Hey exhibits his paintings

Lukos Hey is an Australian painter, studied at the University of Newcastle, Australia. During his travels around the world where he was looking for an inspiration, he visited Prague, which enchanted him so much that he has already stayed there and has been living and working in Prague for more than 12 years. Lukos does not have a uniform style and his work is interesting, diverse, distinctive. He has a great sense of color combinations, oscillating between impressionism, cubism, magical realism.

His fragmented perspectives are classic for his buildings and landscapes. His work is represented in many private collections around the world. The European Union of Arts has selected the painter Lukos Hey as the holder of the European Award for artistic and cultural activities - Golden Europea 2021. His first artistic presentation this year will take place in the gallery on the square in Roudnice nad Labem from 15 June 2021.


https://www.euu-cz.org/en/article-2021-06-14-lukos-hey-exhibits-his-paintings.htmLUKOS HEY - AUSTRALSKÝ MALÍŘ

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VÝSTAVU

"NEW VISIONS - ROUDNICE NAD LABEM 2021"

15.6. 2021- 30.9.2021 Informační centrum, Karlovo náměstí, Roudnice nad Labem

15.6. 2021 16h - Slavnostní vernisáž s úvodním slovem autora

Jazzdock exhibition, do konce července 2021
Connection of Paintings and Music

V Jazzdocku několikrát vystupoval jako bubeník s různými kapelami. Pojí ho s klubem velká láska k jazzové hudbě, kterou se snaží ztvárnit prostřednictvím svých obrazů.

In Jazzdock he performed several times as a drummer with various bands. He is united with the club by a great love for jazz music, which he tries to portray through his paintings.

New spring Flower project is comming soon.....

Nový jarní projekt Květiny bude brzy k vidění zde.... 

Obsessed with Obsession

Je tu úplně nový projekt! Spojení módy a umění, krásných šatů, šperků a obrazů Lukose Heye. Brzy se můžete těšit na fotografie z exkluzivního obchodu Obssesion v Široké ulici, Praha 1 a jen co to vir dovolí bude v tomto překrásném místě vernisáž a výstava, propojení australské módy a obrazů. Více nemohu nyní prozradit, detaily se stále ladí.....

Součástí bude také nový web na lukoshey.cz, nyní není dokončen, je v přípravě, dále krásný katalog nejnovější i starší tvorby Lukose.


 There is a totally new project! A combination of fashion and art, beautiful dresses, jewelry and Lukos Hey paintings. You can soon look forward to photos from the exclusive Obssesion shop in Široká Street, Prague 1, and as soon as the virus allows, there will be a vernissage, big opening and exhibition in this beautiful place, a connection between Australian fashion and paintings. I can't reveal more now, the details are still being tuned .....

A new website on lukoshey.cz will also be a part of it, it is not finished now, it is in preparation, as well as a beautiful catalog of the latest and older works of Lukos.

ANOTHER DIMENSION OF BEAUTY


Lukos has moved professionally in a very significant direction, his paintings are multidimensional, his interest in atronomy and physics and everything logical  is clear. With his artistic feeling, he beautifully connects everything together and creates unique paintings in which you can get lost.
Lukos se posunul profesně velice výrazným směrem, jeho obrazy jsou mnoharozměrné, je znát jeho zájem o atronomii a fyziku a vše logické co na sebe navazuje. Svým uměleckým citem vše krásně propojuje dohromady a tvoří díla v kterých se můžete ztratit.

Christmas presents online

Jelikož letošní vánoce nebudou takové jako vždy, bohužel, pokud chcete můžete si objednat krásné dárky, jakékoliv Lukosovi obrázky zarámované v kvalitním krásném rámu se sklem nebo jen tak print A4 za úžasné vánoční ceny. 


Myslím, že tak potěšíte své blízké krásným dárkem, a podpoříte tvorbu Lukose v nelehké době a mimoto nebudete trávit čas v obchodech. Jakýkoliv obrázek je možný udělat, čím dříve objednáte, tím  lépe, aby se vše stihlo do vánoc.  Ukázka zarámovaného obrázku A3 v bílém rámu se sklem. 

Informace o ceně emailem - záleží na velikosti a typu rámu,  více printů sleva !

Objednávky na email - zuzanacervena@seznam.cz a do týdne máte u Vás-doručíme po Praze autem nebo poštou

Since this years Christmas will not be like those of the past, you can order our printed picture gifts without having to go into shops. Lukos offers richly coloured prints both framed and unframed, on A3 and A4 sizes. Your loved ones will cherish these gifts and youll be helping an artist in these challenging times. Any picture can be prepared for you, simply contact us soon so it can be ready for Christmas day.
Price and delivery information zuzanacervena@seznam.cz 

we will deliver all to you within a week -  in Prague by car or post

Something new and special  from November 2020A new  painting from the time of the coronavirus, a unique 5D work is being created, the largest that Lukos has ever painted, an inspiration from the interiors of the Municipal House in Prague 1


Nový monstrózní obraz z doby koronaviru, vzniká jedinečné 5D dílo, největší, jaké kdy Lukos namaloval, inspirace interiéry Obecního domu v Praze 1 
Lukos Hey - New Perspectives 2020 

Nová výstava v krásném prostředí budovy Aspira v Praze 5
Komentované prohlídky s autorem, výstava potrvá do konce srpna, mnoho nových obrazů 

Výstava je prodejní, všechny obrázky lze koupit i jako printy v jakýchkoliv velikostech

New exhibition in the beautiful place of the Aspira building in Prague 5 

Guided tours with the author, the exhibition will last until the end of August, many new paintings 

All paintings are  for sale, all pictures can be bought as prints in any sizes. 

Lukos Hey - New Perspectives 2020 Lukos Hey je jeden z velmi úspěšných zahraničních malířů, z daleké Austrálie, který se dokázal prosadit i mimo svou zemi a zaujmout svojí tvorbou zde nejen veřejnost, ale i umělecké kruhy. Po mnoha úspěšných výstavách v zahraničí i v Čechách, se ukázal našemu publiku na loňské výstavě v Lucerně v Praze a následně v Galerii 1apůl na Malé Straně na výstavě "Smoke and Mirrors". Umělec, který dokončil v roce 2002 Universitu umění v Newcastlu v Austrálii, následně získal prestižní ocenění v soutěži pro mladé umělce, se rozhodl získanou finanční odměnu proměnit v letenku do Evropy, cestovat a přenášet zážitky z cest na plátna. Česká republika se mu stala osudnou a zůstává jí věrný již více než 10 let, usadil se zde, tvoří, učí malbu a domů k protinožcům se již natrvalo rozhodně nechystá. Lukos je malíř, který je schopen všeho, a to doslova. Není den, kdy by nevzal do ruky štětec, není den, kdy by se nebudil s představou či snem, který promítne na plátno. Ztvárňuje své myšlenky, ale dokáže i vytvořit obraz na přání, což je pro něho vždy veliká výzva. Je mistr v zobrazení prostoru, v jeho obrazech se můžete často ztratit, někdy si připadáte jak v bludišti, jindy jak na kolotoči či ve snu, někdy se naopak odreagujete pohledem na krásnou kompozici barev. Dokáže ztvárnit stejnou myšlenku několika způsoby, jednou jako zcela realistický pohled na krajinu při západu slunce a podruhé ji přetvořit do kubistického několika dimenzionálního prostoru, přičemž pokud znáte původní obraz, překvapí Vás jak působivě se v jeho rukou dokázal změnit, pocitově cítíte symbiózu obou. Obrazy Lukose budí k zamyšlení. Harmonie barev zklidňuje. Některé obrazy doslova nabíjejí energií. Název současné výstavy "New Perspectives 2020" má několik významů. Nejedná se jen o jeho vnější pohled na současný svět a budoucnost, ale i ten vnitřní, křehčí, umělecký. Únik z reálného světa někam výše do další dimenze, kde nehrozí nebezpečí vytvářená lidstvem samotným. Jeden ze stěžejních obrazů, "Planeta Země" vznikl na začátku pandemie v březnu 2020, a byl jeho vnitřním ztvárněním volání naší planety o pomoc, o nutnost spojení sil. Další obrazy, které na výstavě uvidíte jsou staršího i novějšího data, na některých dosud ani nestihla zaschnout barva. Hlavním překvapením výstavy je obraz Aspira, jeden z největších obrazů výstavy, který oslavuje budovu Aspira v Praze 5, Nové Butovice a je jedním z obrazů na přání. Budovu Aspira vidíte z ptačí perspektivy, s nádechem tlumených jarních barev a ranního rozbřesku, s kubistickými prvky a samozřejmě s propojením autorova rukopisu pokřivené perspektivy, která však při bližším pohledu dává smysl a dotváří jedinečnost obrazu. Další obrazy byly vybrány tak, aby dokumentovaly autorovo dílo v jeho celistvosti, a ukázaly i autorovo období fascinace naší krásnou Prahou, jakožto i jeho období magického realismu, kubismu, odrazy vody i křehkost ženských křivek. Za povšimnutí stojí i jeho výrazná inspirace umělcem M.S. Escherem, který se snažil proniknout za hranice perspektivy. Nově autor na výstavě přestaví soubor děl, vytvořených v jeho venkovním ateliéru pod horou Říp. Dalo by se říci, že Lukos si hraje nejen s barvami, ale i s prostorem, přetváří ho a vytváří nové perspektivy, Perspektivy 2020.


Something special is comming soon...small teaser...

Absolute new paintings on which has not dried up paint yet

January + February 2020

Tiles

Lukos is creating decorative tiles with original painting

https://youtu.be/kvpTj0QE0zk

                             Listen to very interesting Art Talk on youtube with Lukos :)


Opening of exhibition 23.1.2020 

Smoke and Mirrors, come to see it, open everyday almost nonstop till 22.2.2020 Galerie 1apůl, Vítězná 15, Újezd, Malá Strana

NEW EXHIBITION SOON..."SMOKE AND MIRRORS"

23. JANUARY 2020....GALERIE 1apůl PRAHA 1

New surrealistic direction 


New orientation of  work of Lukos, directed more towards surrealism, you can see distinct change in the work, interest in human body, reflections, sense of color and their combination is simply amazing

HOT NEWS FROM  CATALUNYA

Lloret de Mar - Town Hall - exhibition of oil paintings opened till end of July 2019

Nuevas pinturas al óleo del artista australiano Lukos Hey, inspiradas en la hermosa localidad costera de Lloret de Mar.
Ven a ver estas obras únicas que flotan entre los bordes del impresionismo, el cubismo y una visión en 5 dimensiones de la realidad. Su trabajo reciente está inspirado en el mar, las olas y los reflejos en la superficie del agua. El artista viaja a España regularmente para encontrar inspiración fresca y colorida, principalmente en la Costa Brava. En abril de este año pudimos disfrutar de una exposición en Praga, donde vive el pintor, en la que pudimos ver una gran muestra de su nueva posición modernista sobre el cubismo impresionista. Lukos Hey se graduó en Arte en la Universidad de Newcastle, Australia en 2002, y su trabajo se encuentra en colecciones de todo el mundo. Las pinturas en la exposición están a la venta, también será posible comprar obras enmarcadas.  ¡Esperamos verte!

Recent oil paintings by Australian artist, Lukos Hey, inspired by beautifull Lloret de Mar.
Come to see these unique images oscating on the border of impressionism, cubism and 3D view of reality. His recent work is inspired by the sea, waves, reflections on the water surface and is discreiously surealistically looking. Lukosś recent exhibition in Prague, where the painter lives showed new fresh orientations of the artist, who graduated in Art at the University of Newcastle in Australia and his work is in collections all around the world. Most of the paintings of the exhibition is also for sale, also it will be possible to buy prints in any size, possibly even framed.  We are looking forward to you!

Professional painter - Lukos Hey

                     ORIGINALS / PRINTS / MURALS/ HOLIDAYS MEMORIES ON THE WALL

 Welcome to the website of Lukos Hey, Making Artwork and making Art work.

© 2018 Luke Hey and Zuzka Red Co., Prague, The Czech republic
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started